Item added to basket

Rules and Regulations

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym tekstualia.pl

 

Wstęp

§ 1

Regulamin dotyczy umów sprzedaży na odległość:

 1. wydawnictw w formie papierowej (egzemplarzy książek lub czasopism),
 2. wydawnictw w formie elektronicznej (treści cyfrowych).

zawieranych w sklepie internetowym serwisu tekstualia.pl.

 

§ 2

 1. Administratorem sklepu i sprzedawcą jest Dom Kultury Śródmieście, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smolnej 9, kod pocztowy 00-375, email: biuro@dks.art.pl, tel. 22 826 25 86 lub 56, NIP 525 22 12 827, REGON 017321745
 2. Dom Kultury Śródmieście prowadzi, zgodnie ze statutem, działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury m.st. Warszawy pod nr 50.

 

§ 3

Zasady przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających sklep internetowy tekstualia.pl, osób zakładających konto w tym sklepie oraz osób dokonujących zakupów są opisane w Polityce prywatności.

 

§ 4

Zakupów w sklepie tekstualia.pl może dokonać jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 5

 1. Zakupy mogą być dokonywane przez:
  - konsumenta,
  - osobę fizyczną nie będącą konsumentem oraz
  - osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, działającą poprzez właściwie umocowanego przedstawiciela (sprzedaż instytucjonalna).
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (tutaj: zawarcia umowy sprzedaży na odległość) w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 6

Wszystkie informacje znajdujące się w serwisie tekstualia.pl, w tym w sklepie internetowym tekstualia.pl, stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego, chyba że z treści prezentowanych w sklepie internetowym wyraźnie wynika, że stanowią ofertę.

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 7

W zakresie w jakim korzystanie z funkcji sklepu internetowego stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług droga elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 8

W ramach serwisu świadczona jest usługa konta użytkownika serwisu, w którym użytkownik może zapoznać się z historią swoich transakcji oraz zapamiętać dane potrzebne do zawarcia umów sprzedaży wydawnictw oferowanych w sklepie internetowym. Założenie konta w serwisie i zaakceptowanie niniejszego regulaminu jest równoważne zawarciu umowy o korzystanie z serwisu. Umowa trwa do czasu usunięcia konta przez użytkownika lub, w przypadkach określonych w regulaminie, do czasu usunięcia konta przez Sprzedawcę.

 

§ 9

 1. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z serwisu i usunąć konto w przypadku, gdy:
  - użytkownik narusza warunki korzystania z serwisu określone w niniejszym regulaminie lub
  - w inny sposób działa na szkodę Sprzedawcy lub
  - narusza – w związku z korzystaniem z serwisu – powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub
  - narusza reguły współżycia społecznego.
 2. Sprzedawca ma prawo usunąć konto również wtedy, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że zostało ono przejęte przez osobę nieuprawnioną.

 

§ 10

 1. Użytkownik jest zobowiązany nie dostarczać w ramach korzystania z serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym danych naruszających prawa autorskie lub naruszających dobre imię lub dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest podawać dane potrzebne do zawierania umów zgodne z prawdą i wyłącznie w zakresie swojego umocowania. Nie jest dopuszczone korzystanie z serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

§ 11

W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w ramach innych funkcji sklepu internetowego tekstualia.pl wykorzystywane są elementy oprogramowania (skrypty) pobierane przez przeglądarkę, z której korzysta użytkownik i uruchamiane na komputerze użytkownika. Służą one do zapewnienia wygodnego i przyjaznego interfejsu użytkownika i nie są zachowywane po zakończeniu sesji.

 

§ 12

 1. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną to m.in.:
  - możliwość przejęcia konta użytkownika przez osobę nieuprawnioną,
  - możliwość podszycia się innego serwera pod sklep tekstualia.pl,
  - możliwość wyłudzenia danych osobowych użytkownika przez osoby podszywające się pod personel sklepu tekstualia.pl drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 2. W związku z wymienionymi zagrożeniami zaleca się:
  - używać silnych haseł do konta w sklepie internetowym tekstualia.pl, złożonych z min. 12 znaków, stanowiących trudną do odgadnięcia sekwencję,
  - korzystać z protokołu TLS do zabezpieczenia transmisji między komputerem użytkownika a serwerem sklepu tekstualia.pl – w tym celu należy poprzedzić adres sklepu przedrostkiem https://oraz sprawdzać za każdym razem, że w pasku adresu pojawiła się zielona kłódka,
  - nie otwierać załączników niewiadomego pochodzenia, nie reagować na wiadomości poczty elektronicznej pochodzące rzekomo z serwisu tekstualia.pl lub od jego administratorów, sugerujące potrzebę natychmiastowego skorzystania z podanego w tekście wiadomości hiperłącza, nie podawać w odpowiedzi na takie wiadomości żadnych danych osobowych ani haseł do kont – w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  - używać oprogramowania antywirusowego, aktualizowanego na bieżąco,
  - aktualizować używane oprogramowanie – system operacyjny i przeglądarkę.

 

§ 13

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach sklepu tekstualia.pl są obsługiwane zgodnie z zasadami określonymi w innej części niniejszego regulaminu.

 

Uwagi nt. wymagań sprzętu i oprogramowania niezbędnego do korzystania ze sklepu internetowego

§ 14

Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędny jest komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu i przeglądarka pozwalająca na obsługę protokołu TLS oraz skryptów JavaScript. Przeglądarka musi pozwalać na obsługę ciasteczek sesyjnych dla domen tekstualia.pl oraz gstatic.com.

 

Uwagi nt. wymagań sprzętowych i programowych dot. oferowanych treści cyfrowych

§ 15

Oferowane treści cyfrowe są przeznaczone do odtwarzania przy użyciu programu obsługującego format PDF.

 

§ 16

Zakupione treści cyfrowe mogą być opatrzone przez sprzedawcę znakiem wodnym lub innym oznaczeniem identyfikującym osobę dokonującą zakupu lub osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, w imieniu której dokonywany jest zakup.

 

§ 17

Urządzenie elektroniczne, którym posługuje się osoba dokonująca zakupu treści cyfrowych musi posiadać wystarczająca ilość wolnej pamięci, aby utrwalić (zapisać) na nim zakupione treści cyfrowe. Ilość potrzebnej pamięci jest podana w opisie każdej oferowanej pozycji.

 

§ 18

Do skorzystania z zakupionych treści cyfrowych konieczne jest posiadanie skrzynki poczty elektronicznej i podanie jej adresu oraz posiadanie dostępu do Internetu w celu pobrania zakupionych treści cyfrowych na własne urządzenie elektroniczne.

 

Prawa autorskie

§ 19

 1. Z zakupem wydawnictwa w formie papierowej wiąże się udzielenie przez sprzedawcę, jako uprawnionego do majątkowych praw autorskich, bezterminowej i nieodwołalnej, z zastrzeżeniem przypadku odstąpienia od umowy, licencji na korzystanie z utworu lub utworów zawartych w tym wydawnictwie, na zasadach określonych w prawie autorskim. Licencja nie obejmuje prawa do sublicencjonowania, dalszej odsprzedaży lub udostępniania, za wyjątkiem przypadków określonych w prawie autorskim.
 2. Z zakupem wydawnictwa w formie elektronicznej wiąże się udzielenie przez sprzedawcę, jako uprawnionego do majątkowych praw autorskich, bezterminowej i nieodwołalnej, z zastrzeżeniem przypadku odstąpienia od umowy, licencji na korzystanie z utworu lub utworów zawartych w tym wydawnictwie, na zasadach określonych w prawie autorskim. Licencja obejmuje prawo do korzystania z utworu lub utworów bez prawa do sublicencjonowania, dalszej odsprzedaży lub udostępniania, za wyjątkiem przypadków określonych w prawie autorskim.
 3. Uprawnionym do korzystania z utworu bądź utworów w opisanym wyżej zakresie jest osoba dokonująca zakupu albo osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w imieniu której dokonywany jest zakup.

 

Zapłata

§ 20

 1. Cena do zapłacenia jest przedstawiana osobie dokonującej zakupów bezpośrednio przed złożeniem zamówienia (złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży).
 2. Oddzielnie, w tym samym czasie, przedstawiane są opłaty za transport w przypadku zakupu wydawnictw w formie papierowej.
 3. W przypadku zakupu prenumeraty podawana jest łączna cena za cały okres prenumeraty oraz oddzielnie, w tym samym czasie, łączne opłaty za transport w przypadku zakupu prenumeraty wydawnictw w formie papierowej.

 

§ 21

Naciśnięcie przycisku „Kupuję" (z obowiązkiem zapłaty) oznacza złożenie przez osobę dokonującą zakupu oferty zawarcia umowy sprzedaży (złożenie zamówienia) z obowiązkiem uiszczenia ceny i opłaty za transport, jeżeli występuje, pod warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę.

 

§ 22

 1. Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest potwierdzenie wysyłane niezwłocznie pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę na adres podany podczas składania zamówienia informacji o przyjęciu zamówienia wraz z orientacyjnym terminem dostawy.
 2. Wysłanie potwierdzenia przyjęcia oferty jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Datą zawarcia umowy jest data wprowadzenia potwierdzenia przyjęcia oferty do systemu teleinformatycznego w taki sposób, że osoba dokonująca zakupu może się z nią zapoznać.
 4. W przypadku nie przyjęcia oferty Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres podany podczas składania zamówienia informację o takiej treści.

 

§ 23

 1. Zapłata może być dokonana przy użyciu usługi Przelewy24.pl, za pośrednictwem operatora tej usługi, bądź też przelewem bankowym na przesłany pocztą elektroniczną numer rachunku bankowego.
 2. W każdym przypadku towar zostanie wysłany lub treści cyfrowe udostępnione osobie dokonującej zakupu dopiero w chwili otrzymania płatności przez sprzedawcę lub otrzymania potwierdzenia dokonania płatności od operatora usługi Przelewy24.pl.
 3. W przypadku sprzedaży instytucjonalnej brak zapłaty w terminie 14 dni od zawarcia umowy skutkuje wygaśnięciem umowy.

 

Potwierdzenie zawarcia umowy

§ 24

Potwierdzenie zawarcia umowy (przyjęcia oferty) oraz warunki licencji są dostarczane osobie dokonującej zakupu w formie gotowej do wydruku na żądanie tej osoby lub w formie dokumentu w formacie PDF przesyłanego pocztą elektroniczną, który osoba może wydrukować w dowolnej chwili lub w formie pisemnej przesyłanej pocztą tradycyjną.

 

§ 25

Na żądanie osoby dokonującej zakupu może być wystawiona i wysłana (pocztą elektroniczną lub pisemnie) faktura VAT.

 

Dostawa wydawnictw w formie tradycyjnej

§ 26

 1. Zakupione wydawnictwa w formie papierowej są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 2. Opłata za transport oraz orientacyjny czas dostawy (obejmujący czas skompletowania zamówienia) jest prezentowany przez dokonaniem zamówienia.

 

Dostawa treści cyfrowych

§ 27

 1. Zakup treści cyfrowych realizowany jest poprzez udostępnienie osobie dokonującej zakupu łącza (linku) do pliku, pozwalającego na pobranie zakupionych treści cyfrowych. Łącze jest aktywne przez 28 dni od dnia udostępnienia treści cyfrowych.
 2. Łącze do zakupionych treści cyfrowych jest wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez osobę dokonującą zakupu adres poczty elektronicznej niezwłocznie po otrzymaniu płatności – pod warunkiem, że osoba dokonująca zakupu zrezygnowała z prawa odstąpienia od umowy, o ile ma to zastosowanie - lub jest wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez osobę dokonującą zakupu adres poczty elektronicznej nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku gdy osoba dokonująca zakupu nie zrezygnowała z prawa odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca nie gwarantuje dostępności łącza do zakupionych treści cyfrowych po upływie 28 dni od dnia udostępnienia tych treści. Osoba dokonująca zakupu zobowiązana jest pobrać w tym terminie plik zawierający zakupione treści cyfrowe na własne urządzenie.

 

Reklamacje

§ 28

 1. Wszystkie oferowane do sprzedaży produkty są – zgodnie z najlepszą wiedzą i zamiarem sprzedawcy - wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku wykrycia wady prosimy o skorzystanie z procedury reklamacyjnej. Osobie dokonującej zakupów przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o prawach konsumenta oraz z kodeksu cywilnego a w przypadku zakupu treści cyfrowych – wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sprzedawca nie składa żadnych oświadczeń gwarancyjnych.
 3. Reklamacje składać można pisemnie pod ww. adresem z dopiskiem „Reklamacja” na kopercie lub elektronicznie pod adresem tekstualia@dks.art.plz dopiskiem „Reklamacja” w temacie wiadomości pocztowej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji składający zostanie poinformowany w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji drogą pisemną lub elektroniczną, zależnie od wyrażonego w reklamacji życzenia osoby składającej reklamację, lub drogą, którą reklamacja wpłynęła jeżeli takiego życzenia reklamacja nie zawiera.

 

Prawo odstąpienia od umowy

§ 29

 1. Osobie, która dokonała zakupu wydawnictw w formie papierowej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy - jeżeli dokonała zakupu jako konsument - w terminie 14 dni od dostarczenia jej zakupionych wydawnictw, a w przypadku zakupu prenumeraty takich wydawnictw – w terminie 14 dni od dostarczenia jej pierwszego zaprenumerowanego numeru.
 2. Osobie, która dokonała zakupu wydawnictw w formie elektronicznej (treści cyfrowych) przysługuje prawo odstąpienia od umowy - jeżeli dokonała zakupu jako konsument – w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Może ona wyrazić zgodę na rezygnację z tego prawa, co pozwoli na natychmiastowe udostępnienie zakupionych treści cyfrowych. W innym przypadku zakupione treści cyfrowe zostaną udostępnione po okresie 14 dni od zawarcia umowy. Rezygnacja z prawa odstąpienia od umowy jest nieodwołalna. 
 3. W przypadku sprzedaży osobom innym niż konsumenci prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

Informacje na temat zasad odstąpienia od umowy i stosowanych procedur znajdują się w załączniku nr 1.

 

Regulamin - załącznik nr 1

Regulamin - załącznik nr 2

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy