Zgodnie z wytycznymi z komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.06.2015 w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych "Tekstualia" stosują następujące zasady recenzowania nadesłanych artykułów naukowych:
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
4. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane. 
6. W czasopiśmie są publikowane podane przez autorów informacje na temat źródeł finansowania badań przedstawionych w artykule naukowym lub powstania artykułu naukowego.
7. Redakcja "Tekstualiów" stosuje zaporę ghostwriting.

Recenzenci poszczególnych numerów stosują następujące kryteria oceny nadesłanych artykułów:
 zgodność artykułu z tematem numeru
 innowacyjność prezentowanych w artykule badań naukowych
 oryginalność uzyskanych wyników badań
 znajomość stanu badań
 świadomość metodologiczna
 poprawność logiczna wywodu
 przejrzysta kompozycja artykułu
 naukowy styl tekstu.